2

Ashi Waza - Hiza guruma - Sasae tsurikomi ashi- Harai tsurikomi ashi- Deashi harai- Okuri ashi harai (youtube.com)

submitted by DBT Judo to /forum/judo

all comments